Puna / Siguria në punë
Siguria në punë

Çfarë kuptojmë me siguri në punë?

Siguria në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Çfarë fushash dhe për kë persona aplikohen rregullat e sigurisë në punë?

Rregullat e sigurisë në punë zbatohet në të gjithë sektorët e veprimtarisë private dhe publike, duke përjashtuar ato veprimtari të vecantë të shërbimit publik , si forcat e armatosura, policia e shtetit, ose disa veprimtari për menaxhimin e emergjencave civile ku në këto raste siguria në punë duhet të sigurohet sa më shumë të jetë e mundur. Rregullat e sigurisë në punë aplikohen për të gjithë ato persona të cilët janë punëmarrës qoftë në një veprimtari private ose publike, duke përfshirë: burrat, gratë, të miturit etj.

Çfarë të drejtash dhe përfitimesh kanë punëmarrësit?

Disa të drejta dhe përfitime që keni ju si punëmarrës janë:

 1. Informimin për ëdo rrezik që ka vendi i punës;

 2. Për mos kryerjen e punës së detyruar;

 3. Të kenë përfaqësuesit e tyre në Këshillin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë;

 4. Të marrin pjesë në diskutime për të gjitha çështjet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë;

 5. Për mos diskriminimin në vendin e punës;

 6. Të kenë mundësi për të paraqitur vëzhgimet, vlerësimet dhe verifikimet e bëra prej tyre në Inspektoratin Shtetëror të Punës

 7. Të drejtën për të krijuar një përfaqësi, që do i përfaqësoi ato;

 8. T’i drejtohen Inspektoratit Shtetëror të Punës, kur mendojnë se masat e marra dhe mjetet e përdorura nga punëdhënësi nuk janë të mjaftueshme për të garantuar sigurimin e shëndetit në punë.

 9. Të informohet për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë;

 10. T’i kërkojë punëdhënësit marrjen e masave të nevojshme për shmangien e rrezikut;

 11. Të kërkojë informacion nga punëdhënësi dhe të marrin pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të rrezikut, si edhe në dokumente të tjera, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë.

Si mundet punëmarrësit të kërkojnë zbatimin e të drejtave të tyre?

Punëmarrësit mund ti kërkojnë zbatimin e të drejtave të tyre me anë të përfaqësuesve të tyre. Ku këto përfaqësues, përfaqësojnë punëmarrësit tek punedhënësi i tyre duke u kërkuar që të zbatojnë të drejtat e punëmarrsëve. Gjithashtu këto përfaqësues mund ti drejtohen Inspektoratit Shtetëror të Punës në qoftëse punëdhënësi i tyre nuk i respekton të drejtat për sigurinë në punë.

Çfarë detyrimesh ka punëdhënësi?

Detyrat që ka punëdhënësi për sigurinë në punë janë:

a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;

b) informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre;

c) organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale;

ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme

d) kryen një vlerësim të rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfshirë edhe grupet e punëmarrësve të ekspozuar ndaj rreziqeve të veçanta;

dh) përcakton masat mbrojtëse që duhen marrë dhe nëse është e nevojshme, pajisjet mbrojtëse që do të përdoren;

e) mban regjistër të aksidenteve në punë, për rastet kur punëmarrësit përfitojnë paaftësi të përkohshme në punë për më shumë se 3 ditë pune, për shkak të aksidenteve e të sëmundjeve profesionale;

ë) harton raporte për aksidentet në punë e sëmundjet profesionale.

Çfarë organesh kontrollojnë janë përgjegjës për garantimin e respektimit të sigurisë në punë?

Organet që janë përgjegjëse për garantimin e sigurisë në punë janë:

Inspektorati Shtetëror i Punës është organi përgjegjës për kontrollin e zbatimit të legjislacionit në fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë, për personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore është autoriteti shtetëror përgjegjës në fushën e sigurimeve shoqërore për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale.

Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë i cili ka si mision të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit fizik dhe mendor dhe të sigurisë së punëmarrësve, si dhe në përmirësimin e kushteve të punës.

Autoriteti shtetëror përgjegjës për shëndetësinë drejton, organizon dhe ka këto detyra kryesore në fushën e shëndetit të punëmarrësve

Si mund te ankohesh për mos respektimin e sigurisë në punë?

Punëmarrësit mund të ankohen për mos respektimin e sigurisë në punë me atë të përfaqësuesve të tyre tek Inspektorati Shtetëror i Punës.

Kujdes!
Informacioni i paraqitur në këtë faqe përshkruan situatën sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ky legjislacion mund të jetë objekt ndryshimi apo shfuqizimi. Informacioni ka vetëm qëllim informimi dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillim apo opinion ligjor. Për zgjidhjen e një rasti specifik kërkoni ndihmë profesionale.

Jeni të kënaqur me përvojën në këtë faqe? Na bëni të ditur me plotësimin e një pyetësori të shkurtër: